சுவிஸ் உதயம் இணையத்தள வாசகர்களுக்குப் புதுவருட வாழ்த்துக்கள்

தமிழர்களின் 60 வருட சுற்றுவட்டத்தின் 33ஆவது வருடமாகிய புதிய விகாரி தமிழ் வருட பிறப்பு வாழ்த்துக்களை சுவிஸ் உதயம் இணையத்தள வாசகர்களுக்கு இணையத்தளத்தின் பிரதம ஆசிரியர் , முகாமைத்துவப்பணிப்பாளர், செய்தியளர்கள் ஒன்றிணைந்து புதுவருட வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர்

Share this...
Share on Facebook
Facebook

Related posts