தெரிவுக்குழுவின் முன்னிலையில் ஹிஸ்புல்லா அளித்த முழு சாட்சியம்

நாட்டில் கடந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதலானது பல்வேறு மாற்றங்களை இன்றுமட்டில் ஏற்படுத்தித் தான் வருகின்றதுஅந்த வகையில் தாக்குதல் தொடர்பில் முறையான விசாரணைகளை முன்னெடுப்பதற்காக நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு அண்மையில் உருவாக்கப்பட்டது.தெரிவுக்குழுவின் முன்னிலையில் ஹிஸ்புல்லா அளித்த முழு சாட்சியம் பின்வருமாறு, (தகவலுக்கு லங்காசிறி இணையத்திற்கு நன்றி)

Related posts