சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் பெரும்பான்மை இன மாணவர்களுக்கு உதவி வழங்கிவைப்பு

எஸ்.சபேசன்

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் பெரும்பான்மை இனத்தினைச் சேர்ந்த அம்பாரை ரஜகலதென்ன பௌத்த பாடசாலை மாணவர்களுக்கு புத்தகப்பையுடன் கற்றல் …