இன்று சுவீஸ் உதயத்தின் 19ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா

இலங்கை வாழ் உறவுகளுக்கு உதவும் கரங்களுடன்  சுவீஸ் உதயத்தின் 19ஆம் ஆண்டு நிறைவு விழா 22.10.2023  ஆம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை …