சுவிஸ் உதயம் அமைப்பினால் மண்டானை மாணவர்களுக்கு உதவித்திட்டம் முன்னெடுப்பு

(சா.சபேசன்)

சுவிஸ் உதயம் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் திருக்கோவில் கல்வி வலயத்திற்குட்பட்ட மண்டானை  அரசினர் தமிழ்க் கலவன் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு கற்றல் …